KEURING & METING

PRIVÉWATERAFVOER

zo werkt de afkoppeling en keuring

van je privéwaterafvoer

Aan gezonde waterlopen kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Net zoals we afval scheiden voor een beter milieu, kunnen we ook ons regen- en afvalwater scheiden. Als regenwater en afvalwater (uit toilet, keuken of badkamer) samen in een gemengde riolering terechtkomen, brengt dit namelijk heel wat problemen met zich mee (bv. vervuilde rivieren, dalende grondwaterstand, overbelaste zuiveringsinstallaties, …). Bovendien moet regenwater voldoende kunnen infiltreren in de bodem. Anders veroorzaak je een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.

Bereid je voor op een rioleringskeuring

Afkoppelingsplicht in praktijk

Als de rioolbeheerder van jouw gemeente in je straat een gescheiden rioolstelsel aanlegt, ben je verplicht je regenwater van je afvalwater af te koppelen – de zogenaamde afkoppelingsplicht. Op termijn zal bijna iedereen dit moeten doen. Daarom kan je hiermee best al rekening houden als je (ver)bouwt. Bovendien moet je bij elke aanvraag tot (her)aansluiting op de openbare riolering een keuring van je privéwaterafvoer laten uitvoeren.

Bij Enerdo kan je terecht voor advies over de verschillende mogelijkheden om je hemel- en afvalwater te scheiden. Op basis van de documenten en gegevens die je aanlevert, maken onze experten een eerste analyse van de vereisten van de riolering en de gebruikte materialen. Ter plaatse voeren we een eerste visuele controle uit.

Enerdo is erkend keurder van Vlario, de referentie in Vlaanderen die alle actoren binnen het afvalwater- en hemelwaterbeheer samenbrengt.

4 redenen om regenwater en afvalwater te scheiden

REDEN 1

In een gemengde riolering vermengt regenwater zich met afvalwater. Bij hevige neerslag kan de riolering de hoeveelheid afvalwater niet verwerken. Het gemengde water dat niet verwerkt kan worden, wordt automatisch in de dichtstbijzijnde waterloop (rivier of beek) geloosd, met vervuiling, geurhinder en slechte waterkwaliteit tot gevolg.

REDEN 2

Voordat de werken starten, dient Enerdo voor jou een startverklaring en voorcalculatie in bij het Energieagentschap van je gewest. Dit brengen we minimaal acht dagen voor de start van de werkzaamheden in orde.

REDEN 3

Als het regenwater uit je dakgoten rechtstreeks op de rioleringsbuizen aangesloten is, kan het niet voldoende infiltreren in de bodem. Dit veroorzaakt een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.

REDEN 4

Het hemelwater verdunt het afvalwater, waardoor de zuiveringsinstallaties minder goed werken. Bovendien is regenwater niet vervuild en hoeft het niet gezuiverd te worden.

3 dingen die je moet weten voor de keuring van je privéwaterafvoer

De keuring van je privéwaterafvoer dient plaats te vinden voordat je waterafvoer aangesloten wordt op het openbare rioleringsnet. Je kan de keuring het beste laten uitvoeren van zodra de rioleringsbuizen gelegd zijn en de voorziene sleuven in de grond nog openliggen. Zo kan de keurder zijn werk eenvoudig uitvoeren en kan jij nog gemakkelijk wijzigingen aanbrengen indien nodig. Het is wel noodzakelijk dat de wateraansluiting en elektriciteitsaansluiting al aanwezig zijn op het moment van de keuring.

Nadat je de rioleringskeuring bij Enerdo aangevraagd hebt, komt een van onze erkende keurders op afspraak bij je langs. De keuring dient plaats te vinden als je pand keuringsklaar is. Dat wil zeggen dat je rioleringssysteem volledig aangelegd is en er stroom-en watervoorziening aanwezig is. Het is ook belangrijk dat de nodige voorzieningen al getroffen zijn voor het hergebruik van regenwater om een conform keuringsattest te verkrijgen.

Op het moment van de keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:

 • Uitvoeringsplan riolering (eventueel as-builtplan)
 • Kopie bouwvergunning/milieuvergunning indien van toepassing
 • Factuur van regenput, infiltratieput en eventueel septische put
 • Eventueel foto’s van het aangelegde systeem
 • EAN-code riolering indien Fluvius in jouw gemeente het rioleringsnet beheert. Deze code ontvang je bij de aanvraag tot aansluiting op het rioleringsnetwerk

Alle toezichtsdeksels moeten op het ogenblik van de keuring open zijn (dit kan gaan over de deksels van regenwaterput, RWA- en DWA-put, toezichtsputjes, septische put, infiltratieput en filterput).

De keurder controleert of regenwater en afvalwater op een correctie manier van elkaar gescheiden worden:

 • Regenwaterafvoer: daken en verharde oppervlakten dienen correct aangesloten te zijn op het regenwaterafvoersysteem. Enerdo controleert ook of de opvang in regenwaterput, buffering en infiltratie correct voorzien is. Daarnaast controleren we de installatie voor het hergebruik van regenwater.
 • Afvalwaterafvoer: afvalwater dient correct aangesloten te zijn op het droogweerafvoersysteem (DWA = vuil water). Wij controleren ook of de septische put (indien vereist) correct geplaatst en aangesloten is.

De scheiding van het regenwater en afvalwater wordt gecontroleerd met behulp van een rooktest. Hierbij wordt er (onschadelijke) rook in het regenwatersysteem geblazen zodat we kunnen controleren of alle afvoerpijpen wel degelijk op het regenwatersysteem aangesloten zijn. Na de rooktest worden de verschillende afvalwaterstromen gecontroleerd door de kranen open te zetten en na te gaan of het afvalwater in het juiste aansluitputje terechtkomt.

Attest resultaat keuring privéwaterafvoer

Na de keuring ontvang je een attest met het uiteindelijke resultaat. Dit attest vermeldt of je privéwaterafvoer al dan niet conform is. Is dat niet zo? Dan staat de reden van afkeuring op het attest vermeld. Je dient dan de nodige aanpassingen te doen en een herkeuring aan te vragen.

Er zijn ook verschillende parameters (bv. geen hergebruik van regenwater, kleine infiltratievoorziening, …) die kunnen leiden tot opmerkingen over de aanleg van het systeem, zonder dat de riolering afgekeurd wordt. Deze opmerkingen vermelden we ook op het attest, met suggesties om je rioleringsstelsel te verbeteren.

Wanneer is de keuring van de privéwaterafvoer verplicht?

 • bij nieuwbouw
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering
 • bij belangrijke wijzigingen zoals renovatie, het plaatsen van een grondwaterput of zwembad, …
 • bij een nieuwe bijkomende huisaansluiting
 • bij de plaatsing van een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)
 • nadat een inbreuk vastgesteld is, op verzoek van de rioolbeheerder
 • bij de aanleg van een gescheiden riolering in je straat (uitzondering: je hebt een keuring laten uitvoeren voor een nieuwbouw of herbouw van maximaal 5 jaar oud)

Keuring van je privéwaterafvoer nodig?
Schakel Enerdo in voor zowel de keuring als bijkomend advies.