Check onze Referenties

Enerdo is erkend dienstverlener kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille kan je als klant van Enerdo tot 40% van de kostprijs van onze diensten gesubsidieerd krijgen. Enerdo is een door de Vlaamse Overheid erkend dienstverlener en biedt advies en strategisch eneri aan via de kmo-portefeuille.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ondernemers kunnen dit gebruiken voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching.
Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.

Enerdo is een erkend dienstverlener

Om een erkenningscertificaat te bemachtigen dient een onderneming te voldoen aan de kmop-norm,
een bundel van richtlijnen die ervoor zorgt dat een dienstverlener een betrouwbare partner is met een kwalitatief aanbod. Tijdens een uitgebreide doorlichting door één van de geselecteerde auditbureaus werd Enerdo erkend als kwalitatieve dienstverlener.

Gesubsidieerde dienstverlening

Komen in aanmerking voor subsidies:

Een (strategisch) energieadvies:

Het strategisch energieplan is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een energieproject wordt beoordeeld. Een energieproject streeft naar een oplossing 
op bedrijfsniveau voor een vraagstuk gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten,
rond maximale energie-efficiëntie, maximale energie-zelfvoorziening of maximaal gebruik van hernieuwbare energie waarbij telkens een CO²-reductie wordt nagestreefd, telkens volgens het ‘trias energetica’-principe.
De subsidieaanvraag met betrekking tot dat plan moet worden ingediend in het specifieke domein energie van de pijler strategisch advies. Studiebedragen variëren van 3750€ tot 25000€.

Een advies:

Schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen verleend door een  erkende dienstverlener die bestaan uit het in kaart brengen en onderzoeken van problemen (een analyse van de probleemstelling), een eigenlijk advies (oplossingen en waardevolle raadgevingen), een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het implementatieplan staat voor een soort conceptueel draaiboek voor wanneer het advies zou uitgevoerd worden. Het is niet de werkelijke realisatie of uitvoering van het advies zoals het indienen en opmaken van vergunningen of het opmaken van contracten of overeenkomsten. 

Wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. inzake milieu, energie, kwaliteit), adviezen in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat of label, adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid of reclame), het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen (bv. site-onderzoek inzake bodemsanering en bodembescherming) zijn uitgesloten van steun. Ook diensten met betrekking tot subsidies komen niet in aanmerking.
Een advies is dus steeds schriftelijk, gepersonaliseerd en op maat van de onderneming.
Studiebedragen variëren van 0€ tot 2500€.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden door kleine en middelgrote ondernemingen (tot 200 werknemers) die een beroep willen doen op één van de in aanmerking komende diensten.

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt:

  1. Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen Enerdo en de opdrachtgever.

  2. Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening.

  3. Bevestiging van de aanvraag door Enerdo.

  4. Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag.

  5. De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag.

  6. Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de kmo-portefeuille.


Wij ondersteunen onze klanten bij het aanvragen en afhandelen van deze subsidies.

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op